Nov 18, 2009

HIZBU AL-TAHRIR

Organisasi ini didirikan pada tahun 1953 di Jerussalem oleh Taqiyuddin Al-Nabhani, bersama para pengikutnya yang telah memisahkan diri dari Ikhwanul Muslimin (organisasi Islam di Mesir). Al-Nabhani adalah lulusan Al-Azhar Mesir yang beeprofession senagai guru sekolah agama dan hakim. Ia berasal dari Ijzim Palestin Utara. Ketika didirikan, organisasi ini menyatakan diri sebagai parti politik dengan Islam sebagai ideologinya dan kebangkitan Islam sebagai tujuannya.

Sistem keanggotaan merupakan cirri khas dari organisasi ini. Untuk mencapai tujuannya, para pemimpin organisasi ini mengambil bahan-bahan idealogi yang mengikat anggotanya. Pelajar sekolah menengah, mahasiswa serta para ilmuwan mendominasi latar belakang anggota organisasi ini. Organisasi ini mendesak kaum muslimin untuk berijtihad dalam mengkaji syariat secara terus menerus. Organisasi ini meniadakan bentuk ijma’ kecuali ijma’ para sahabat Nabi SAW dan menolak illat(alas effectif rasional) sebagai dasar bagi qiyas.

Bentuk utama organisasi ini antara lainnya adalah Al-Takattu al-Hizbi, Al-Syakhsiyah al-Islamiyah, Nidhom al-Islam, Mafahim Hizbu al-Tahrir, Nidhomu al-Hukmi fi al-Islam, Nadharat Siyasiyah li Hizbi At-Tahrir dan Kaifa Hudimat al-Khilafah.

Syeikh Muhammad Abdullah al-Syiby al-Ma’ruf bi Al-Habasyi dalam kitabnya Al-Aroh Al-Imaniyah fi Mafasid al-Tahririyah berkata “Pendiri organisasi ini telah mengaku sebagai mujtahid mutlak dan melakukan penyelewengan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, serta mengingkari ijma’ di berbagai persoalan pokok agama dan persoalan furu’ agama”. Lebih lanjut beliau membuktikan beberapa kebatilan dari organisasi ini. Dapat saya sebutkan diantaranya adalah : Dalam kitab mereka, Syaksiyah Islamiyah juz 1 hal 71-72 disebutkan : “ Dan semua perbuatan manusia ini tidak ada campur tangan Qada Allah. Kerana setiap manusia dapat menentukan kemahuan dan keinginannya sendiri”. Pada halaman 74 : Maka mengaitkan pahala atau siksa Allah dengan hidayah atau kesesatan menunjukkan bahawa hidayah atau kesesatan adalah perbuatan manusia sendiri bukan dari Allah SWT”

Ini jelas pendapat kaum kaum Qadariyah yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah kerana bertentangan dengan beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, sesungguhnya beliau berkata : “ Sesungguhnya perkataan kaum Qadariyah adalah kufur “. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dan Imam Malik bin Anas dan Imam Awza’I “ Sesungguhnya mereka ini diminta untuk bertaubat, jika tidak mahu maka dibunuh”. Diriwayatkan dari Ma’mar, dari Thowus dari bapanya. Sesungguhnya seorang lelaki telah berkata kepada Ibnu Abbas : "Ramai orang mengatakan perbuatan buruk bukan dengan Qadar Allah SWT”. Maka Ibnu Abbas menjawab : “Yang membezakan aku dengan pengikut Qadariyah adalah ayat ini : “Katakanlah, Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat, maka jika Dia menghendaki, pastu Dia member petunjuk kepada kamu semua “ (Al-An’am - 149)

Dalam satu edaran fatwanya,tahun 1969 tertulis : “ Tidak haram hukumnya berjalan dengan tujuan akan berzina atau berbuat maksiat dengan seseorang. Yang tergolong maksiat adalah perbuatannya”. Dalam edaran fatwa pada 24 Rabiul Awal 1390H. Pemimpin mereka menghalalkan bercium meskipun disertai dengan syahwat. Dalam edaran fatwa pada 8 Muharam 1390H ditulis : “Dan barangsiapa mencium orang yang baru tiba dari musafir, baik lelaki mahupun perempuan, serta tidak bermaksud melakukan tujuan zina, maka hukumnya adalah halal”.

Dalam kitab Al-Tafkir hal. 149, dijelaskan : “ Sesungguhnya apabila seseorang mampu menggali hukum dari sumbernya, maka dia telah menjadi mujtahid. Oleh kerananya, maka menggali hukum atau ijtihad dibolehkan bagi sesiapapun, dan mudah bagi sesiapapun, apalagi setelah mempunyai beberapa kitab lughat(Tatabahasa Arab) dan Fiqh Islam “. Perkataan ini mengesahkan terbukanya kemungkinan untuk berijtihad oleh sesiapa meskipun dengan modal pengetahuan yang sedikit tentang ilmu agama.

Wallahu A’alam

Dipetik dari Siri Soal Jawab dan Panduan bagi Warga dan Pengurus Nahdlatul Ulama oleh Al-Ustaz H.Muhibbul Aman Ali, Wakil Khatib Syuriyah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan,2007. Hal.36-38

Nov 10, 2009

FAHAMAN WAHABI

KITA mulakan tulisan ini dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah, pegangan dan amalannya. Mengenai Ahli Sunnah tidak perlu kita berbicara panjang sebab ia diketahui umum. Kalau hendak disebut pun kita boleh membuat beberapa kenyataan seperti istilah itu diterima pakai oleh ulama sejak awal dengan Imam Tahawi, al-Asyari, Abu Hanifah, Imam Syafie, Baqillani, Baghdadi, al-Ghazali dan al-Nawawi.

Bagaimanapun, boleh disebut bahawa istilah itu dalam hadis Nabi SAW yang dinukil dalam ‘al-Milal wa al-Nihal’ oleh al-Shahrastani dan juga dalam hadis al-Tabarani.
Mengenai pegangan, kita hanya boleh sebut secara ringkas iaitu Ahli Sunnah berpegang kepada Rukun Iman yang enam, Rukun Islam yang lima, berpegang kepada ajaran akidah Imam al-Asyari dan Maturidi dan yang mengikuti mereka sampai masa kini; mereka beriman mengenai Allah memiliki sifat sempurna tidak terhisab, tetapi sekurang-kurang perlu diketahui semua orang ialah sifat ada, sedia kala, kekal, tidak menyerupai semua yang baru, berdiri sendiri, Maha Esa, hidup, mengetahui, berkehendak, mendengar, melihat dan berkata-kata dengan kalam-Nya yang kadim dan azali tidak menyerupai makhluk dalam semua perkara. Zat-Nya tidak seperti zat makhluk, perbuatan-Nya tidak seperti makhluk.

Kalau sesiapa mengatakan ia mempunyai sifat makhluk atau menyerupai makhluk, maka ia terkeluar daripada iman. Sebab itu Imam Tahawi, Syafie, Abu Hanifah dan seterusnya menyebut Ia tidak bertempat, tidak tertakluk oleh masa, tidak berada dalam ruang.
Tidak boleh dikatakan Tuhan berada di atas, di bawah, di kanan, atau di kiri, di belakang atau di hadapan, sebab ia tidak berpihak.

Dalam Ahli Sunnah, ayat al-Quran dan hadis nabi yang menyebut sifat Allah seperti sifat makhluk, maka disuruh kita sama ada menerima seperti asalnya (tafwidh) menyerahkan erti hakikinya kepada Allah SWT, atau mentakwilkannya dengan sifat yang layak dengan-Nya.

Ini dilakukan umpamanya oleh penghulu orang Salaf al-Tabari.
Orang Wahabi menerimanya secara literal dan hakiki, kalau disebut Tuhan ada tangan, tanganlah, kalau kaki, kakilah, kalau jari maka jarilah. Ini membawa kepada menyerupakan Allah dengan makhluk. Nauzu billahi min zalik.

Seperkara lagi mereka membahagikan tauhid kepada tiga, tauhid Rububiah, tauhid Uluhiah, dan tauhid Asma Wassifat. Setiap satunya terasing daripada yang lain. Rububiah ertinya tauhid mengakui Tuhan Pencipta Alam, Esa, Berkuasa dan lainnya, tauhid Uluhiah ertinya menyembah-Nya dan taat kepada-Nya. Maka dengan skema ini, mereka boleh berkata Abu Jahal itu ahli tauhid dan ikhlas tauhidnya lebih daripada orang yang mengucap ‘Lailahailallah’.

Dengan skema ini juga mereka mengkafirkan orang yang berdoa meminta keberkatan di makam salihin dan anbia dan bertawassul dengan mereka. Ini pula satu tajuk yang tersendiri huraiannya.

Mengenai nabi, Ahli Sunnah mengajarkan, anbia ada sifat maksum (tidak berdosa), apa lagi Nabi Muhammad SAW dan mereka mempunyai sifat benar, amanah, menyampai kebenaran, dan bijaksana; mereka manusia yang makan dan minum serta berkahwin, tetapi mereka sempurna kerana itu diturunkan wahyu kepada mereka oleh Tuhan.
Ini diikuti dengan iman mengenai malaikat, akhirat (termasuk nikmat dan azab kubur), dan qada dan qadar yang menentukan segalanya ialah Allah, manusia diperintah berusaha dan berikhtiar dalam perkara yang baik dan mengelak daripada perkara yang jahat.

Ahli Sunnah mengajarkan kewajipan mengucap syahadah dengan yakin ertinya, menjalankan sembahyang lima waktu, melakukan puasa, menunaikan zakat dan menunaikan haji bagi mereka yang berkemampuan.
Ia mengajarkan kewajipan menunaikan nazar dan sumpah. Ia mengajarkan membaca al-Quran, lebih-lebih lagi dengan mengerti ertinya, melakukan zikir mengingati Allah dan berdoa kepada-Nya. Ia mengajarkan manusia bersangka baik terhadap Allah SWT dan jangan bersangka buruk terhadapnya.

Ahli Sunnah mengajarkan bahawa dosa besar ialah sihir, mencuri, berzina, berjudi, membuat sumpah palsu, memakan rasuah, memakan riba, yang terbesar ialah syirik yang berupa dosa yang tidak terampun, melainkan sebelum mati orang yang berkenaan bertaubat dan kembali kepada tauhid. Seseorang yang beriman tidak menjadi kafir dengan melakukan dosa bagaimana besar sekalipun, ia menjadi kafir hanya kerana kufur iktikad, kata-kata atau perbuatannya seperti ia menyembah berhala, kecuali ia dipaksa seperti diancam bunuh.

Orang Wahabi boleh menghukum orang kafir kerana dosa, bahkan kerana bertawassul di kubur nabi dan yang sepertinya.
Ahli Sunnah mengajarkan bahawa amalan orang hidup sampai kepada orang mati, baik dalam rupa bacaan seperti bacaan al-Quran, bertasbih, berdoa, bersedekah, dan amalan lain asalkan diniatkan untuk orang yang mati itu; kalau anak jika tidak diniatkan pun amalan itu sampai kepada kedua-dua ibu bapanya kerana ia lahir kerana mereka. Fahaman Wahabi mengatakan amalan orang hidup tidak sampai kepada orang mati.
Ahli Sunnah Wal-Jamaah mengajarkan Muslimin wajib taat kepada ulil-amri mereka, tidak boleh derhaka atau keluar menentang mereka, melainkan mereka itu kafir. Orang Wahabi tidak sedemikian sebab itu mereka menentang dan memberontak menentang Sultan Othmaniah dan wakilnya, tetapi mereka berbaik dengan British dan Perancis seperti yang jelas dalam sejarahnya. Ahli Sunnah mewajibkan memberi nasihat yang baik dan ikhlas kepada ulil-amri bukan memberontak. Tidak ada teori memberontak dalam Ahli Sunnah.

Dalam Ahli Sunnah, ulamanya mengajarkan bidaah ada yang baik dan ada yang buruk, tetapi Wahabi mengajarkan semua bidaah tidak dibolehkan; talkin, berwirid ramai-ramai selepas sembahyang, qunut subuh, tahlil arwah, majlis Maulud Nabi dan membaca Yassin pada malam Jumaat.

Banyak lagi perbezaan antara fahaman Wahabi dan Ahli Sunnah jika mahu diperkatakan. Hakikatnya kita melihat fahaman Wahabi berlainan daripada pegangan dan amalan Ahli Sunnah dan kita tidak boleh membiarkan orang Islam di negara ini terpengaruh dengannya kerana banyak implikasi negatifnya. Berwaspadalah. Wallahualam.

- Tulisan Dr. Muhammad Uthman El-Muhammady